COMPROMÍS FOC

Carta compromís bones practiques professionals 2022

Des de FOC (Fotografia Observatori Cultural) seguint les directrius que es van derivar de la II Trobada de Directors de Festivals de Fotografia FEM FOC, celebrada al Palau de les Aules de la Diputació de Castelló els passats dies 14 i 15 d’octubre de 2021: instem a qualsevol iniciativa o esdeveniment cultural a què tinguin presents i implementin en ells, en relació amb les Bones Pràctiques Professionals que ha d’intermediar entre els diferents agents, que hi generen continguts culturals, les següents accions o línies d’acció:

1. Remuneració justa i mútuament acceptada de les persones, artistes i treballadores que hi participen.
2. Paritat en igualtat de gènere i inclusió d’artistes infrarepresentats.
3. Relacions contractuals entre artistes i iniciatives per escrit i tan detallades com sigui possible.
4. Inclusivitat i accessibilitat de col·lectius diversos.
5. Protocol contra l’assetjament i el sexisme.
6. Transparència en la gestió i la informació.
7. Disseny i realització dactivitats atenent a criteris de sostenibilitat ecològica.

Aconsellem en l’àmbit particular de les arts visuals que es tinguin en compte i se segueixin les normes i recomanacions establertes al Manual de Bones Pràctiques a les Arts Visuals, editat per la Unió d’Associacions d’Artistes Visuals el maig de 2008 https: //aavib.files.wordpress.com/2014/05/manual_buenas_practicas.pdf

Al mateix temps sol·licitem a totes i cadascuna de les persones responsables dels projectes acollits al Plataforma FOC, oberta als Festivals de Fotografia i iniciatives similars que segueixin aquestes recomanacions i les apliquin amb la millor voluntat possible, amb independència de les circumstàncies particulars i
Assenyalem que la participació en aquesta Plataforma i en les activitats que s’organitzin a través de FOC, comporten necessàriament que aquestes iniciatives s’adhereixin a aquestes recomanacions.

Castelló a 31 d’agost de 2022

FOC