BASES FER FOC, II FIRA PROFESSIONAL DE FOTOGRAFIA DE CASTELLÓ

Al juny de 2022 se celebrarà la II Fira Professional de Fotografia organitzada per FOC, FER FOC, gràcies al suport de la Diputació de Castelló.

A l’edició 2022 FER FOC comptarà amb la participació de 15 directors nacionals i internacionals. Cada director assisteix a la fira amb carta de compromís FOC signada.

COMPROMÍS FOC

Per assegurar l’èxit de la fira FER FOC hem dissenyat una experiència d’usuari que inclou:

 • Preacord amb els directors de seleccionar, almenys, un/a autor/a per a: una exposició, xerrada, projecció, edició d’un llibre, etc, al seu festival.
 • Exposició audiovisual permanent durant l’esdeveniment dels vostres projectes.
 • Nit de projeccions oberta al públic on els seus projectes seran els protagonistes.

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

 1. Podran participar exclusivament sent majors d’edat, sense importar nacionalitat o lloc de residència.
 2. L’autor es fa càrrec de totes les responsabilitats derivades de possibles reclamacions per tercers, relatius i no limitats a drets de propietat intel·lectual i drets d’imatge sobre les imatges i/o reclamacions realitzades pels subjectes protagonistes del reportatge, ja siguin persones físiques o jurídiques , exonerant l’organització i les persones que el componen de qualsevol tipus de responsabilitat que se’n derivi.

Tots els presentats accepten ser inscrits a la newsletter de FOC per mantenir-los informats de les novetats i informacions del festival. L’organització de FOC es compromet a no vendre aquesta base de dades a tercers.

Els assistents accepten la cessió a FOC de 2 de les seves imatges, a triar per l’organització, per a la seva publicació a la premsa i tot tipus de mitjà de comunicació i xarxes socials, expressant sempre que ha de ser publicat en el marc de l’esdeveniment i per donar publicitat i promoció tant a l’autor com a FER FOC.

INSCRIPCIÓ

La inscripció es realitzarà en format digital a través del formulari habilitat per això a la web www.focfocfoc.es/fer-foc

Al formulari d’inscripció cal adjuntar un PDF amb fotos i text amb un pes màxim de 9 megues.

CALENDARI

Les inscripcions quedaran obertes des del 1 de april fins a l’1 de maig a les 23:59 del 2022.

SELECCIÓ AUTORXS I ANUNCI DE SELECCIONADXS

La selecció es portarà a mitjançant la valoració que de les propostes presentades facin els directors participants a la Fira.

La llista dels autors seleccionats en aquesta primera fase es coneixerà el dia 15 de maig del 2022.

Els autors que presentin el seu dossier i la seva multimèdia (fins a tres propostes per autor) i que estiguin disposats a participar a la fase presencial, han de ser conscients que entre la comunicació per part de l’organització que han estat seleccionats i la realització de la fase presencial, que es desenvoluparà els dies 10, 11 i 12 de juny del 2022.

Els autors que participin de forma presencial a la Fira seran ubicats juntament amb la seva proposta a l’espai que els sigui assignat. Els directors visitaran cadascun dels autors participants i coneixeran de primera la seva feina.

El nombre màxim d’autors que participessin a la fase trobada comercial serà de 35. Els directors tindran un termini de 12 hores per conèixer i entrevistar-se amb cadascun dels autors que participen en la fase presencial de la mostra.

La selecció dels autors que participin en la fase presencial de la Fira, seran d’aquells la proposta o les que hagi estat seleccionat i confirmin la seva assistència, fins a cobrir les 35 places disponibles. El nombre màxim d’autors és de 35 participants presencials per assegurar que la relació entre els directors i els autors és la millor possible coneixent les limitacions temporals de la fira.

La fase de selecció de propostes està oberta a totes les persones que hi vulguin participar sense límit sempre que compleixin els criteris establerts i acceptin aquestes condicions.

MATERIAL PER A VISIONATS

Les persones inscrites hauran de portar còpia en paper de les fotografies que vulguin mostrar als directors de Festivals de Fotografia assistents a la trobada. En cas que vulguin presentar el seu treball en ordinador, hauran de venir proveïts de portàtil per al correcte visionat.

Durant la fase presencial de la Fira, l’organització vetllarà perquè tots els directors coneguin i s’entrevistin amb els autors participants, però remarquem que no es tracta d’una lectura de portfolio sinó d’una trobada on les dues parts estudien, valoren i acorden col·laborar per a la realització d’una proposta comercial comuna sí que s’arriba a aquest acord. Els autors participants podran sol·licitar dels directors consell o valoració del treball, però el compromís serà fonamentalment valorar i assolir acords de col·laboració si ambdues parts manifesten aquest interès.

SELECCIÓ AUTORXS I ANUNCI SELECCIONADXS

La selecció es portarà pels directors dels Festivals de Fotografia que participin a la segona edició del FER FOC. El nombre màxim d’autors seleccionats per participar a la fase presencial de la Fira serà de 35.

Aquests se seleccionaran a partir de la valoració creuada dels diferents directors participants a l’esdeveniment. Cadascuna de les propostes rebudes serà valorada d’1 a 5 punts, i seran seleccionades els 35 projectes expositius que tinguin major puntuació.

La valoració de les propostes rebudes per part dels directors participants a la Fira es desenvoluparà entre el 2 i el 14 de maig del 2022.

Les persones que concorrin a la fase de selecció podran presentar fins a 3 projectes o col·leccions expositives diferents. Les mateixes hauran d’enviar-se en format PDF mitjançant un dossier on es contindrà la següent informació:

 • Carta de motivació per a la participació a la II Fira Professional de la Fotografia de Castelló FER FOC
 • Títol de la sèrie.
 • Justificació de la mostra o descripció daquesta.
  Número d’obra que la componen, formats i suport.
  Sèrie fotogràfica (en cas d’aquesta completa) de la mostra, o almenys 8/12 imatges en cas d’estar incompleta per a la valoració.
 • Característiques de l’obra, si és inèdita o no, o si ja està produïda i ha estat exposada relació dels llocs i la data en què s’ha exhibit.
 • Breu currículum artístic de l’autor.
 • Si aquesta produïda indicar que ho està.
  Condicions de transport de l’obra: sistema d’embalatge (caixa de fusta, caixa de cartró, empaqueta en paper de bombolla, nombre d’embalums, pes i dimensions).
 • Si no està produïda indicar les característiques en què es voldria realitzar la producció; materials, suports, formats, nombre de peces…. Indiqueu també si es preveuen altres aplicacions diferents del treball diferent de l’exposició fotogràfica, és a dir, fotollibre, projecció audiovisual, presentació del treball, participació en taules rodones a partir de l’experiència de propi treball, etc.

A més del dossier és aconsellable que els autors ens remetin també la proposta expositiva en format audiovisual, per a la seva projecció durant la realització de la fase presencial de la Fira. Els vídeos hauran de tenir una durada màxima de 4 minuts, i hauran de servir per presentar de manera atractiva els participants a la Fira i el públic en general el seu treball. El format de presentació d’audiovisuals per a la projecció serà en format .mp4 o qualsevol altre, sempre que la seva reproducció en suports normals i corrents sigui garantida.

Els multimèdia que rebem seran projectats de manera permanent, durant la durada de l’esdeveniment, a una sala d’Espai Cultural Obert Les Aules de Castelló. Els 15 més ben valorats d’entre els presentats es presentaran a la nit de projeccions Fever Night #FERFOC que tindrà lloc l’11 de juny de 2022 a les 22.30h.

Recordeu que la fira s’orienta a possibilitar la itinerància d’obra produïda i que aquest és un aspecte important a l’hora de seleccionar els treballs, però, també es valoren aquelles propostes que sense estar produïdes interessin almenys dos o més directors de cara a plantejar la coproducció dobra interfestivals. És a dir que davant de dues propostes que obtinguin la major qualificació possible, tindrà preferència la que ja aquesta produïda.

La Fira no es planteja com una lectura de portfolis, sinó com una trobada comercial entre directors i autors. Els primers tenen l’obligació de conèixer i donar-se a conèixer a cadascun dels autors participants a la fase presencial de la fira, i pactar almenys amb un dels autors la presència de la seva proposta dins del festival que correspongui. Els segons tenen com a objectiu donar-se a conèixer i plantejar aquells festivals que considerin més en la línia del seu treball una possible relació comercial.

Donar consells o valorar les propostes rebudes a la fase presencial no és la tasca que han d’exercir els directors

Donar consells o valorar les propostes rebudes a la fase presencial no és la tasca que han d’exercir els directors assistents a la fira, si bé són lliures de relacionar-se en aquest sentit amb els autors que així ho sol·licitin.

Un cop conegudes les propostes més valorades, des de l’organització de la Fira contactaran amb els seus autors i els proposaran assistir a la fase presencial. Aquests haurien de confirmar la seva assistència.

La quota dels autors participants a la fase presencial de la mostra es completarà fins a assolir la xifra de 35 més 5 persones de reserva, convocant les propostes més valorades fins a assolir aquesta xifra entre els autors la proposta dels quals ha estat seleccionada i hagin acceptat la seva participació a la fase presencial de la mostra.

El 15 de maig del 2022 es farà pública la llista dels autors que assisteixin a la fase presencial de la Fira. Aquesta es durà a terme a l’Espai Cultural Obert de les Aules de la Diputació de Castelló, els dies 10, 11 i 12 de juny de 2022.

Els directors que participin a la II Fira Professional de la Fotografia de Castelló tenen el compromís de tancar almenys un acord comercial amb algun dels autors participants a la mateixa. Aquest acord queda obert a la negociació entre directors i autors i implica la realització d’activitats com ara exposicions, projeccions, tallers o xerrades….

Els acords aconseguits entre les dues parts quedaran subjectes a les recomanacions del decàleg de bones pràctiques professionals subscrit per l’Associació AVAC (Associació d’Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló).

Qualsevol qüestió relativa al desenvolupament de la Fira que no aparegui recollida en aquestes bases es pot consultar directament amb l’organització de l’esdeveniment a través del correu [email protected]

Vols participar en FER FOC ?